Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Abcom Technology B.V. en alle aan haar gelieerde bedrijven.


Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere verkoop en levering van goederen en of diensten door Abcom Technology B.V. , hierna Abcom te noemen. In deze voorwaarden wordt onder ‘koper’ ook verstaan elke partij die Abcom welke diensten dan ook opdraagt, ongeacht of deze diensten in deze voorwaarden zijn genoemd.

1.2 Op deze voorwaarden en op alle rechtsbetrekkingen tussen koper en Abcom is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit de rechtsbetrekkingen of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die een uitvloeisel zijn van die rechtsbetrekkingen zal worden beslist door een bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Abcom.

1.3 Van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden of bedingen die in de order van Koper, in correspondentie of in ander verband genoemd zijn dan wel algemeen of in de handelstak gebruikelijk zijn, worden door deze Voorwaarden opzij gezet en alleen indien door Abcom schriftelijk bevestigd kan hiervan worden afgeweken.

1.4 Indien enige bepaling in de door Abcom gesloten overeenkomst niet rechtsgeldig zou zijn, dan heeft Abcom het recht om daarvoor in de plaats een andere bepaling te stellen die de nietige zo dicht mogelijk benaderd en die de wederzijdse belangen niet schaadt.

Artikel 2 Prijzen

2.1 Tenzij anders aangegeven worden alle prijzen uitgedrukt in Euro exclusief B.T.W., indien van toepassing. Alle prijzen zijn af magazijn Abcom in Doetinchem en exclusief verzendkosten.

2.2 Tenzij anders bedongen, zijn de prijzen exclusief diensten, zoals in verband met installatie, testen en in dienst stellen van de apparatuur. Prijzen zijn altijd exclusief voorbereidend werk ter plaatse.

Artikel 3 Aanbiedingen en prijsnoteringen

3.1 Elke aanbieding of prijsnotering door Abcom is vrijblijvend tot schriftelijke aanvaarding door Abcom van de order, die Koper op zodanige aanbieding of notering laat volgen. Ongeacht of een aanbieding of prijsnotering de termijn noemt waarvoor zij geldt, behoudt Abcom zich het recht voor deze voor aanvaarding van de order van Koper te allen tijde in te trekken.

Artikel 4 BetalingArtikel 5 Overmacht

5.1 De overeengekomen leveringstermijnen worden verlengd met de periode gedurende welke Abcom door overmacht verhinderd wordt aan haar verplichtingen te voldoen.

5.2 Met verhindering wordt gelijkgesteld: In ernstige mate bemoeilijkt.

5.3 Met overmacht wordt gelijkgesteld: Oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines en storingen in de levering van water en/of energie in ons bedrijf.

5.4 Met overmacht wordt eveneens gelijkgesteld de sub 5.3. gemelde omstandigheden in het bedrijf van derden van wie Abcom de benodigde diensten, materialen, grondstoffen, berekeningen, tekeningen e.d. geheel of gedeeltelijk betrekt.

5.5 Met overmacht wordt voorts gelijkgesteld de sub 5.3. vermelde omstandigheden wanneer een of ander zich voordoet bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer.

5.6 Met overmacht worden voorts gelijkgesteld alle overige van de wil van Abcom onafhankelijke omstandigheden, ongeacht of die omstandigheden voorzien zijn of konden worden voorzien toen de order door Abcom werd aanvaard, behoudens opzet en grove schuld van het bestuur van Abcom en van diegenen die harerzijds met de leiding over de uitvoering van de overeenkomst zijn belast.

5.7 Indien de periode van overmacht zes maanden heeft geduurd, of met zekerheid zal duren, hebben beide partijen het recht de (rest van de) overeenkomst schriftelijk ontbonden te verklaren. Dit leidt niet tot schadeplichtigheid over en weer. Eventueel vooruit ontvangen betalingen zullen dan door Abcom worden teruggestort, met dien verstande dat hetgeen door Abcom reeds is gepresteerd, door Koper zal worden betaald c.q. met hem zal worden verrekend naar rato van de overeengekomen factuurwaarde.

Artikel 6 Levering

6.1 Door Abcom opgegeven leveringsdata zijn benaderingen en binden haar niet. Abcom is niet aansprakelijk wegens verzuim, indien zij die data niet aanhoudt. Indien, buiten overmacht, leveringen niet plaatsvinden binnen redelijke tijd na de opgegeven leveringsdatum is Koper gerechtigd de order te annuleren en hetgeen hij daarop reeds betaald mocht hebben terug te vorderen, doch verdere aansprakelijkheid van Abcom ter zake is uitgesloten.

6.2 Tenzij levering franco is overeengekomen, vindt deze plaats af vestiging Abcom en gaat het risico op Koper over wanneer zij aan de vervoeder voor transport naar koper wordt overhandigd.

6.3 Abcom is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

6.4 De Koper is gehouden bij aflevering de artikelen in ontvangst te nemen.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Abcom behoudt het recht van eigendom voor alle door haar geleverde artikelen tot het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Abcom aan de Koper geleverde of nog te leveren artikelen, alsmede van eventuele vorderingen voor door Abcom ten behoeve van de klant in het kader van de levering van artikelen verrichtte of nog te verrichten werkzaamheden en/of diensten en hetgeen Abcom van de Koper te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de Koper in de nakoming van de tussen Abcom en de Koper gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, renten, schadevergoedingen en eventuele boetes. Indien Koper in gebreke blijft met de betaling van enig opeisbare som, is Abcom gerechtigd alle onbetaald gebleven goederen, voor zover aan Koper reeds geleverd, terug te nemen.

7.2 Koper machtigt Abcom om al die goederen op zijn kosten te doen retourneren.

7.3 Koper geeft Abcom en de door Abcom aangewezen vertegenwoordigers, toestemming zijn bedrijfsterrein, magazijnen, fabriekshallen, bouwplaatsen etc. met dat doel te betreden.

Artikel 8 Vervanging van goederen

8.1 Abcom is gerechtigd naar goeddunken courante modellen of onderdelen in de plaats te stellen van verouderde.

Artikel 9 Reclames

9.1 Reclames over ondeugdelijke, onvolledige of beschadigde leveringen dienen door de Koper binnen 5 dagen na ontvangst van de artikelen, schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Abcom. Bij gebreke daarvan vervalt ieder vorderingsrecht wegens genoemde schade of tekort.

9.2 Reclames geven aan de Koper nimmer het recht  zijn betalingen op te schorten.

9.3 Indien een reclame door Abcom gegrond wordt bevonden, kan zij overgaan tot het volgende:

A: de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;

B: het geleverde te vervangen door een artikel met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen artikelen of onderdelen aan Abcom worden afgegeven;

C: het geleverde  terug te nemen en de overeenkomst  te ontbinden, onder restitutie van het door de Koper betaalde factuurbedrag zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding.

9.4 De Koper dient in alle gevallen Abcom de gelegenheid te bieden tot het herstellen van eventuele gebreken.

9.5 Tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen, kan software nimmer worden geretourneerd.

Artikel 10 Garantie

10.1 Op alle door Abcom geleverde artikelen zijn de door haar gedeponeerde garantiebepalingen van kracht.

10.2 De Koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voorzien van een door Abcom af te geven RMA nummer voor eigen rekening en risico op te sturen of af te leveren op het door Abcom op te geven adres.

10.3 De Koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

A: indien de Koper wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen door derden. Waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Abcom zijn verricht.

B: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluitingen, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht, stof of andere van buiten komende oorzaken of onheilen.

C: indien het apparaat niet volgens de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is gebruikt of onderhouden.

D: indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte, verkeerde of inferieure accessoires.

E: indien artikelen worden teruggezonden als zijnde defect, waarbij door Abcom echter geen defect geconstateerd kan worden.

F: Als er zich softwarematige problemen voordoen.

10.4 Door reparatie en/of vervanging van een artikel gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op de reparaties zelf wordt echter een garantie gegeven met een tijdsduur van 90 dagen.

10.5 Om op garantie beroep te kunnen doen dient koper de geldige aankoopfactuur aan Abcom te overhandigen.

10.6 Indien het door Abcom aangebrachte zegel op de apparatuur niet aanwezig is of is verbroken komt de garantie te vervallen.

Artikel 11 Handelsmerk

11.1 De fabrieks – of handelsmerken dan wel de type-, garantie- of identificatienummers of tekens, die op de door Abcom afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Dit leidt tot het vervallen van de garantie.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid van Abcom blijft ten alle tijden beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.

12.2 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Abcom in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Abcom niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Abcom.

12.3 De Koper vrijwaart Abcom  te dezer zake tegen alle aanspraken van derden

Artikel 13 Ontbinding

13.1 Indien Koper nalaat zijn schulden tijdig te voldoen of hierover een akkoord met zijn schuldeisers sluit of indien Koper onderworpen wordt aan maatregelen die volgens het daarop toepasselijke recht genomen kunnen worden met betrekking tot schuldenaren die niet al hun schulden willen of kunnen voldoen of als Koper zou nalaten aan al zijn verplichtingen onder enig contract met Abcom te voldoen, is Abcom bevoegd door enkele schriftelijke kennisgeving elk haar overeenkomsten met Koper met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd andere rechten onder welke overeenkomst met Koper dan ook.

Artikel 14 Overige bepalingen

14.1 In het geval dat afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.